Gå til oversigt

15. maj 2020

Maj 2020 – seneste nyt om byggeriet på grunden

Spærretid midlertidigt ændret pga. Corona

Normalt er der på hverdage spærretid for lastbiler på Dessaus Boulevard mellem kl. 07:30-08:30 og kl. 14:00-15:00. Spærretiden er indført, så tung trafik ikke kører ind og ud af byggepladsen på Tuborg Syd på de tidspunkter, hvor mange af Hellerup Skoles elever færdes i området. Efter ønske fra Hellerup Skole er den normale spærretid på hverdage midlertidigt ændret til mellem kl. 07:55-09:00, og der er således p.t. ingen spærretid om eftermiddagen.

 

Spærretid for tung trafik ophævet fredag den 22. maj

Fredag i Kr. Himmelfartsferien – det vil sige fredag den 22. maj – er skolen imidlertid lukket, og derfor ophæver vi spærretiden den dag. Mandag den 25. maj træder spærretiden i kraft igen.

 

Arbejde på byggepladsen om lørdagen

I Gentofte Kommune er det tilladt at udføre ikke-støjende arbejder på byggepladser mellem kl. 07:00 og 14:00 på lørdage. Derfor vil naboer til Tuborg Syd ofte kunne se, at vores folk færdes på byggepladsen i dette tidsrum. Så vidt muligt planlægger vi dog arbejdet, så det ikke er nødvendigt at udføre omfattende arbejder om lørdagen.

 

Vanding på hverdage fra kl. 07:00

Klokken 07:00 starter arbejdsdagen på Tuborg Syd, og samtidig kører de første lastbiler ind på byggepladsen. For at reducere støvgener fra disse lastbiler har vi i en periode igangsat vanding før kl. 07:00.

Den praksis ændrer vi imidlertid nu, fordi motorlyden fra vandingsvognen kan være til gene for naboerne. Derfor igangsætter vi nu først vandingsindsatsen kl. 07:00 samtidig med, at de første lastbiler kører ind på pladsen.

Det har desværre den konsekvens, at de første lastbiler kan forårsage støv, men vi vil naturligvis gøre vores bedste for at planlægge vandingen, så vandingsvognen starter kl. 07:00 i det område, hvor flest lastbiler skal køre morgenstunden.

 

Tidsplan for byggeaktiviteter

Det er nogen tid siden vi sidst fortalte om, hvordan de samlede arbejder på Tuborg Syd skrider frem. Derfor vil vi gerne give en status for, hvor vi er lige nu, og hvordan vi forventer, at arbejderne vil blive tilrettelagt de næste par år.

På Bakkedraget ved Hellerup Skole bygges 124 lejelejligheder, og de forventes at stå færdige i sensommeren 2021.

Kysthus 1 og 2 ved KDY, som indeholder 50 ejerlejligheder, forventes at stå færdige i starten af 2022.

Igangsætningen af de næste etaper afventer erfaringerne med salg og udlejning af de igangværende byggerier, hvorefter vi vil informere yderligere.

 

Adgangsforhold og landskabsarbejder

I forbindelse med afslutningen af Bakkedraget åbnes der for den gennemgående cykelsti fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard til Strandpromenaden i København. Og i forbindelse med afslutningen af Kysthus 1 og 2 gøres terrænet rundt om disse bygninger helt færdigt, så der igen er adgang til bl.a. molehovedet ved indsejlingen til Tuborg Havn.

Det jorddepot, der ligger midt på grunden, forventes at være borte i efteråret 2021. Det sker, når landskabsarbejderne afsluttes på Kysthus 1 og 2. Entreprenøren er dog allerede i gang med at reducere jorddepotet, og i løbet af vinteren 2020-2021 reduceres det yderligere i forbindelse med landskabsarbejderne på Bakkedraget.

 

Stendepoter
Stendepoterne på byggegrunden vil også gradvist blive anvendt i forbindelse med reetablering af kystsikringen.

Arbejdet med kystsikringen forventes udført i efteråret 2021, hvor nogle af stenene anvendes i forbindelse med afslutning af arbejder på Kysthus 1 og 2 og til en ny bølgebryder, der etableres ved indsejlingen til Tuborg Havn. Der vil dog være sten på grunden, indtil det sidste hus er bygget. Dels fordi alle sten skal genanvendes, og dels fordi det er sten, der har en lang historik på grunden, og ved at genbruge dem sikrer vi, at stenene i den nye kystsikring visuelt passer sammen med den gamle kystsikring.

 

Oprydning
I april 2020 er der blevet ryddet op på grunden, så større arealer nu ikke må benyttes af entreprenørerne. De ubenyttede områder er netop tilsået, så der til sommer gerne skulle være en smuk strandengsbevoksning at se på. Når Bakkedraget er færdigt, og så længe de næste etaper ikke er igangsat, vil der kunne gives midlertidig adgang til stier på den sydlige del af grunden. Hvis der – mod forventning – kommer en situation, hvor der ikke er nogen aktivitet på grunden, vil der blive ryddet op og igen givet adgang til området for offentligheden

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere