Gå til oversigt

13. september 2018

Revideret tidsplan, information om badebryggen og byggeriet på grunden

Aktuel tidsplan for byggeproces

I maj viste vi her på hjemmesiden projektets foreløbige tidsplan. Tidsplanen er nu revideret, og den aktuelle version kan ses her.

 

Som det fremgår, bliver det desværre ikke muligt at give midlertidig adgang til kysten og til badebryggen her i efteråret – hverken fra nord eller syd.

 

Det skyldes, at vi er stødt på det gamle molehoved for Tuborg Havn – en betonkonstruktion på ca. 10 x 10 meter. Molehovedet har ikke blot forhindret de arbejder, vi skulle lave på kajen ved KDY. Det er også placeret, så det ville komme til at ligge inde under Kysthus I. Efter mange overvejelser har vi derfor fundet det nødvendigt helt at fjerne molehovedet.

 

Dette arbejde går snart i gang og forventes at vare ca. 2 måneder. Herefter skal vi retablere KDY-kajen, så der igen bliver offentlig adgang til kajen. Alt i alt forventes disse arbejder at vare året ud. Eftersom vi planlægger at gå i gang med byggeriet af Kysthusene 1 og 2 i starten af januar 2019, får vi desværre ikke den pause i byggeprocessen, som ellers kunne have givet adgang til kysten fra nord.

For så vidt angår adgang til kysten fra syd, skal udløbet fra Vilhelmsdalløbet omlægges, fordi det i dag ligger der, hvor Kysthus 5 skal bygges. Vi er i gang med at finde den rigtige løsning, men uanset udførelsesmetoden kan vi se, at vi formentlig vil arbejde i området ved Kysthusene 4 og 5 det meste af 2019. Eftersom vi planlægger at gå i gang med byggeriet af Kysthusene 4 og 5 ultimo 2019, ser det derfor heller ikke ud til, at der bliver mulighed for midlertidig adgang til kysten fra syd.

 

Det støver fra byggepladsen

Den lange, tørre sommer betød, at arbejdet på byggepladsen støvede meget. Fra byggeriets side vandede vi alt, hvad vi kunne, for at reducere støvgener for naboerne. Selvom vi nu står over for en mere regnfuld periode, fortsætter vi de ekstraordinære støvreducerende tiltag, som vi har sat i værk. Det handler om eksempelvis sprinkling af hele Pynten også uden for arbejdstid, støvsugning af asfalterede køreveje før hver weekend og sprinkling af sandhotellet.

 

Alligevel er især byggepladsens nærmeste naboer generet af støv, og de fortæller os, at de har svært ved at holde vinduer og altaner rene.

 

Både entreprenører og bygherre holder løbende fokus på problemstillingen, men desværre er det et grundvilkår, at arbejder på byggepladser indebærer kørsel med tunge maskiner, og at kørsel med tunge maskiner producerer en vis mængde støv, som er til gene, hvis man bor tæt på. Så selvom vi har iværksat en langt mere intensiv vandingsindsats, end man typisk ser på byggepladser, så kan vi ikke fjerne støvgenerne helt.

 

Vi beklager, at vi ikke kan give en mere opløftende besked, men der vil altid være støvgener tæt på de steder, hvor vi arbejder på byggepladsen.

 

Vi beklager støj

I august modtog vi en naboklage over støj fra byggepladsen en sen nattetime. Det har stor værdi for os, at byggepladsens naboer bruger tid på at fortælle os det, hvis de observerer noget unormalt på pladsen. Det takker vi for.

 

Der var tale om en meget uheldig overskridelse af de regler, som entreprenøren skal følge, og det er blevet indskærpet over for entreprenørens mandskab. Vi beklager hændelsesforløbet og forventer ikke gentagelser.

 

Entreprenører skal følge Gentofte Kommunes “Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter”. Heri står, at støjende arbejder skal være afsluttet inden kl. 18.00 og øvrige arbejder inden kl. 22.00 – medmindre der er givet dispensation fra kommunens side. Er der givet dispensation, vil naboerne blive varslet på forhånd. Forskriften kan findes på Gentofte Kommunes hjemmeside.

 

Spærretid for lastbiler ophæves i efterårsferien

 

Normalt er der på hverdage spærretid for lastbiler på Dessaus Boulevard mellem kl. 07.30-08.30 og kl. 14.00-15.00. Spærretiden er indført, så tung trafik ikke kører ind og ud af byggepladsen på de tidspunkter, hvor mange skoleelever færdes i området.

 

I skolernes efterårsferie i uge 42 ophæves spærretiden midlertidigt, så lastbilerne godt må køre ind på byggepladsen i disse tidsrum. Chaufførerne er informeret om, at de trods efterårsferien skal være opmærksomme på, at der kan være børn i området hele dagen, fordi skolens fritidsordning er åben i ferien.

Mandag den 22. oktober træder spærretiden for tung trafik igen i kraft.

 

Sanddepot

Sanddepotet er allerede reduceret væsentligt, fordi sandet er brugt til landindvindinger på Kysthusene 1, 2 og 3. Som beskrevet ovenfor er udførelsesmetoden for Kysthusene 4 og 5 ikke endeligt på plads, og derfor ligger der stadig noget sand på pladsen. Vi kan for nuværende ikke oplyse, hvornår dette sand er borte.

 

Jordhoteller

Vi har i øjeblikket et større jordhotel på grunden. Vi forventer, at jorden vil være væk ultimo 2018, fordi vi dels bruger det til opfyldning ved byggeriet af Bakkedraget, og dels kører noget af jorden væk fra grunden. Det er fremadrettet vores plan at køre mere jord væk fra grunden, end vi har gjort hidtil, fordi vi har et overskud af jord. Vi kører dog ikke mere jord væk, end at vi har nok til at udføre de landskabelige bearbejdninger af terrænet. Derfor vil der stadig være jordhoteller på grunden, selvom vi kører jord væk.

Seneste aktiviteter

Tilbage til oversigten

17. november 2021

November – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Forberedelse til Kysthus 3 i gang Spunsarbejde og pæleramning som forberedelse til Kysthus 3 er netop gået i gang. Som reglerne foreskriver, er de nærmeste naboer blevet varslet af entreprenøren, og som sædvanligt er der også foretaget fotoregistrering af de nærmeste bygninger, så vi ved, om arbejdet skulle forårsage revner.

Læs mere

01. september 2021

September – Seneste nyt om byggeriet på grunden

Midlertidige ændringer af tilkørselsforhold Som vi meldte ud i et nyhedsbrev i juni, skal den hidtidige indkørsel til byggepladsen fra rundkørslen ved Dessaus Boulevard være den permanente adgangsvej til området...

Læs mere